close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DOWÓD OSOBISTY

 •  

  Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu (art. 48 ustawy), którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

  Posiadaczowi dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę (§ 18 rozporządzenia).

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży (§ 18 ust. 3 rozporządzenia).

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

  Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: