close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 •  

  O przyjęcie na praktykę studencką lub zawodową w Ambasadzie mogą ubiegać się studenci uczelni krajowych i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.

   

  Zainteresowani praktyką winni spełniać następujące warunki:

   

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. być słuchaczem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
  3. studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo). Uwaga - Ambasada RP w Addis Abebie preferuje kandydatów z wykształceniem lub zainteresowaniami kierunkowymi obejmującymi Etiopię i/lub kontynent afrykański.

  Praktyka jest nieodpłatna. Minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc. Praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych. Ambasada RP w Addis Abebie ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywają kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyki.

   


   

  UWAGA:

  Zgłoszenie na praktykę zainteresowany kandydat dokonuje bezpośrednio w Ambasadzie RP w Addis Abebie

  co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. 

   


   

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Ambasadora. Zakwalifikowani kandydaci informowani są w formie elektronicznej o wyznaczonym terminie rozpoczęcia praktyki. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia praktyki z uwagi na brak miejsc mogą ubiegać się o nie ponownie w innym terminie.

   

   

  Do zgłoszenia (w formie elektronicznej lub pisemnej) należy dołączyć:

   

  1. list polecający od promotora, dziekana lub rektora uczelni:
  2. swój życiorys oraz list motywacyjny,
  3. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  4. kserokopię dowodu osobistego lub polskiego paszportu,
  5. wypełniony formularz aplikacyjny.

  Ponadto, studenci zobowiązani są dostarczyć do Biura Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych MSZ w Warszawie (listem poleconym) zaświadczenie o niekaralności.

   

  Prosimy również o przesłanie następujących informacji do ambasady (drogą elektroniczną):

   

  1. imiona rodziców,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. adres stałego i tymczasowego zamieszkania,
  4. numer telefonu kontaktowego,
  5. nazwę uczelni, wydziału i jej adres.

  Dodatkowe informacje, w tym formularz aplikacyjny oraz rozporządzenie Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych znajdują się na stronie MSZ:

  http://www.rekrutacja.msz.gov.pl/Praktyki,337.html

   

  Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres Ambasady:

  addisabeba.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: