close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • W dniu 28 marca 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007r., Nr 180, poz. 1280. z późn. zm.), http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1 , która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady jej przyznawania oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.
  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  1. wykaże, że jest narodowości polskiej, lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo obydwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie jednego z państw, o których mowa poniżej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat,
  2. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jeden z podstawowych warunków przyznania Karty Polaka. Oceny znajomości języka polskiego oraz kultywowania polskich tradycji i zwyczajów dokonuje konsul w trakcie rozmowy z wnioskodawcą,
  3. w obecności Konsula RP lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art 15 ust. 1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu lub posiadających w jednym z tych państw status bezpaństwowca. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o których mowa powyżej, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz.532, z 2005r. Nr 94, poz. 788, z 2006r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818).

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby w niej wymienionej, służy jedynie potwierdzeniu przynależności do Narodu Polskiego.

  Postępowanie w sprawie uzyskania Karty Polaka

  Kartę przyznaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka, w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o Kartę Polaka należy złożyć na piśmie i w obecności konsula potwierdzić podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

  Pobierz wniosek

  Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.2 ust.1 i 2 powoływanej ustawy.

  W przypadku małoletniego przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje rodzice mają Kartę Polaka lub ma ją jedno z rodziców i drugie w obecności polskiego konsula wyraża zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

  Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Karta Polaka przyznana osobie która ukończyła 65 lat jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka traci także ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

  1. Zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty. Wiza taka nie będzie uprawniała do wjazdu na terytorium innych państw niż Polska. Skutkiem złamania tej reguły będzie zakaz wjazdu.
  2. Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
  3. Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  4. Podejmowania i odbywania studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
  5. Korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256, poz.2572, (z późniejsza zmianą 5);
  6. Korzystania w Polsce w stanach nagłych z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  7. Korzystania z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  8. Bezpłatnego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce;
  9. Ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  UWAGA: Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: