close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Zasady składania wniosku wizowego:

  Wniosek wizowy składa się osobiście w Ambasadzie. W celu wypełnienia, zarejestrowania wniosku wizowego, jego wydruku i zarezerwowania daty wizyty w Ambasadzie należy skorzystać z usługi e-konsulatu. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich wnioskujących o wizę. Przed wypełnieniem formularza wizowego należy wybrać miejsce złożenia wniosku (Etiopia, Addis Abeba) oraz datę spotkania w Ambasadzie. Po wypełnieniu wniosku wizowego, dokonaniu jego rejestracji, wniosek należy wydrukować i podpisać. O zarejestrowaniu wniosku świadczy kod kreskowy, który powinien widnieć u góry formularza wizowego. Brak kodu kreskowego oznacza, że wniosek nie został zarejestrowany i tym samym nie będzie mógł być przyjęty przez Konsula.

  Okręg konsularny Ambasady obejmuje obszar Etiopii, Dżibuti i Republiki Sudanu Południowego.   Ambasada RP w Addis Abebie przyjmuje wnioski wizowe od obywateli tych państw oraz od osób legalnie zamieszkujących w okręgu konsularnym. Ambasada przyjmuje wnioski wizowe od osób legalnie przebywających, ale nie mieszkających na terenie wymienionych wyżej państw, jeżeli  uzasadnią one złożenie wniosku wizowego w Ambasadzie RP w Addis Abebie.

  Ambasada wydaje wizy JEDNOLITE – SCHENGEN i KRAJOWE.

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej – Schengen i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  • państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;
  • jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub
  • jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  • w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub
  • w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  • w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub
  • w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego (w obszarze Schengen) i  którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o nią w konsulacie właściwego państwa członkowskiego. Do określenie właściwego państwa członkowskiego do konsulatu, którego należy zwrócić się o wizę stosuje się zasady wskazane wyżej.

  Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu na obszar Schengen i minimum 15 dni przed data planowanego rozpoczęcia podróży.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do urzędu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U.UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten może być przedłużony do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  Osoby oczekujące na wizy są po zakończeniu procedury wizowej informowane telefonicznie o  możliwości odbioru paszportu w godzinach urzędowania.


  [1] ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: