close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC

 •  

  Jak Polska pomaga krajom rozwijającym się?


  Polska angażuje się we współpracę rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz OECD, Polska podjęła szereg zobowiązań politycznych zwiększenia aktywności na arenie międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa.


  Nasze zaangażowanie wynika także z solidarności międzynarodowej. Świat zmierzający w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, przestrzegania praw człowieka, dobrego rządzenia, dbałości o środowisko i zrównoważony rozwój to świat bezpieczniejszy, stabilniejszy, bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców.


  Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych programu polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.


  Czym jest program „polska pomoc”?


  Program polskiej współpracy rozwojowej „polska pomoc” to całokształt koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP działań adresowanych do krajów rozwijających się i ich społeczeństw, których nadrzędnym celem jest tworzenie warunków dla ich zrównoważonego rozwoju.


  Cel ten osiągany jest w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, wysiłki na rzecz przestrzegania praw człowieka, wspieranie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wzmacnianie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia oraz podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.


  Oprócz pomocy rozwojowej Polska aktywnie włącza się w zapewnienie pomocy humanitarnej, tj. opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska podejmuje również inicjatywy edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych wśród własnych obywateli.


  Jak uzyskać więcej informacji?


  Szczegółowe informacje na temat działań Polski w ramach współpracy rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl oraz w rocznych raportach dostępnych na http://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html.

   

  Polska Pomoc dla Etiopii

   

  W ostatnich kilku dekadach polska pomoc przekazywana Etiopii miała charakter raczej krótkoterminowy. Najważniejszym długoterminowym programem pomocowym ze strony Polski były szkolenia Etiopczyków przez polskich specjalistów z różnych dziedzin oraz kontrakty tych ostatnich w Etiopii.


  Wkrótce po wizycie cesarza Haile Sellasje w Polsce w 1964 roku, zainaugurowana została Polska Misja Ekonomiczna. Jej celem było wypracowanie warunków dla zawarcia polsko-etiopskich umów handlowych i kredytowych. Etiopia była też bardzo zainteresowana pozyskaniem polskich fachowców. W latach 1968-69 w Etiopii pracowało 21 ekspertów z Polski. Lata 70. przyniosły istotny wzrost ich liczby, a byli wśród nich lekarze, doradcy rządowi oraz personel Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych dla Afryki.


  Nowy system polityczno-gospodarczy, wprowadzony przez rządy Dergu, zintensyfikował współpracę rozwojową między obydwoma krajami. W ciągu dwóch dziesięcioleci kluczową metodą wspierania Etiopii było wysyłanie jej specjalistów, którzy przyczynili się do usprawnień zarządzania i, w konsekwencji, produktywności.


  W latach 1984-85 polski szwadron helikopterów wziął udział w akcji pomocowej na obszarze prowincji Tigray i Nothern Wollo, dotkniętych klęską głodu. Kontyngent składał się z 22 osób, w tym 10 dobrze wyszkolonych pilotów, sterujących 3 helikopterami. Szwadron odpowiadał za wybór i przygotowanie stref zrzutu oraz transportowanie ładunków na oddalone obszary. Polski ambasador, Andrzej Konopicki, odegrał ważną rolę w umożliwieniu udziału polskich helikopterów w tej akcji.


  W ostatnich latach współpraca rozwojowa pomiędzy Polską i Etiopią prowadzona jest pod egidą Polskiej Pomocy realizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w postaci przedsięwzięć polskich organizacji pozarządowych oraz w systemie tzw. małych grantów, z udziałem Ambasady RP w Addis Abebie. W tej formule, począwszy od roku 2006, zrealizowano szereg projektów z zakresu edukacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska i rolnictwa oraz opieki zdrowotnej.

   

  Ponadto, wciąż zapewniana jest niewielka liczba stypendiów dla Etiopczyków chcących studiować w Polsce. Ze względu na skromne fundusze są to jednak tzw. „stypendia bez świadczeń", przewidujące finansowanie przez polski rząd wyłącznie kosztów nauki - koszty utrzymania ponosi student.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: